i-digit trading & logistics s.r.o.

IČO: 03532054

DIČ: CZ03532054

Příčná 129/3

779 00 Olomouc

1. Postanowienia ogólne


Kupujący składając zamówienie akceptuje Warunki handlowe dostaw towarów ogłoszone przez sprzedającego. Stosunki między kupującym a sprzedającym regulują niniejsze warunki, które są wiążące dla obu stron, chyba że w umowie wyraźnie określono inaczej. Warunki doprecyzowują i precyzują odpowiednio prawa i obowiązki sprzedawcy (i-digit trading & logistics, s.r.o.) oraz jego klientów (kupujących) iw aktualnej wersji formułują odpowiednio treść umowy kupna (o dostawie towaru). jest jej integralną częścią.

W przypadku braku pisemnej umowy pomiędzy uczestnikami, sprzedawca dostarczy towar na podstawie elektronicznego zamówienia i specyfikacji klienta (zamówienia dostarczone drogą mailową) na formularzu dostępnym przy pierwszej rejestracji klienta w sklepie internetowym.

2. Przedmiot umowy


Przedmiotem zamówienia są wyłącznie rzeczy wyraźnie wskazane w umowie kupna - zamówienie (zwane dalej towarem). Waga, wymiary, ceny i inne dane zawarte na stronie internetowej i-digit trading & logistics, s.r.o., katalogach, broszurach i innych dokumentach są danymi niewiążącymi, chyba że zostały wyraźnie określone w umowie jako wiążące. Si-digit Trading & Logistics, s.r.o. (zwany dalej Sprzedającym) zobowiązuje się dostarczać swoim klientom:
- towar doskonały, zgodny ze specyfikacją lub z cechami typowymi dla danego rodzaju towaru
- przestrzeganie norm, przepisów i rozporządzeń obowiązujących w Czechach
- wyposażony w czeską instrukcję obsługi, karty gwarancyjne i listy napraw pogwarancyjnych, jeśli jest to typowe dla danego rodzaju towaru

3. Miejsce wykonania

Miejscem wykonania jest magazyn sprzedawcy. Przy odbiorze osobistym kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dowodu pełnej zapłaty za towar w magazynie wydawniczym. Przy odbiorze towaru przez osobę inną niż kupujący, odbierający zobowiązany jest wykazać się upoważnieniem kupującego wydanym na nazwisko i ważny dowód osobisty osoby upoważnionej.

4. Zamówienie towaru, zawarcie umowy

Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest uzupełnienie wszystkich danych i wymagań określonych w formularzu. Zamówienie jest projektem umowy kupna. Do zawarcia umowy kupna nie jest wymagane formalne potwierdzenie zamówienia przez sprzedawcę, umowa jest wtedy tworzona poprzez dostawę towaru. W indywidualnych, szczególnie kosztownych przypadkach, sprzedawca może zastrzec zawarcie umowy poprzez potwierdzenie zamówienia.

W zależności od charakteru handlu (ilość towarów, cena, koszty transportu, odległości itp.), Sprzedawca zawsze ma prawo poprosić kupującego o autoryzację zamówienia w odpowiedni sposób, najlepiej w formie pisemnej. Jeśli sprzedawca odmówi autoryzacji zamówienia w wymagany sposób, zamówienie uważa się za nieważne.

W przypadku zawarcia między uczestnikami długoterminowej ramowej pisemnej umowy kupna, zamówienie elektroniczne precyzuje i konkretyzuje zawartą umowę i jest jej integralną częścią.

Lojalni klienci, z którymi zawarta jest pisemna umowa kupna, cieszą się korzyściami ustalonymi przy podpisywaniu umowy, m.in. oferowane jednostronnie przez sprzedawcę po zawarciu umowy na jego stronie internetowej.

Kupującemu w momencie odbioru towaru zgodnie z § 53 ust. 7 Kodeksu Cywilnego. z. powstaje prawo odstąpienia od umowy kupna. Może to uczynić bez podania przyczyn, nie później jednak niż 14 dni od otrzymania towaru. Kupujący powinien zwrócić towar nieuszkodzony, czysty, z oryginalną dokumentacją oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, w stanie i wartości, w jakim otrzymał towar. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy pokrywa kupujący. W przypadku zwrotu niekompletnego lub uszkodzonego towaru sprzedawca może obniżyć zwracaną cenę zakupu o odpowiednią kwotę (zgodnie z § 458 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

5. Cena i płatność

Ceny ofertowe podane na stronach WWW firmy i-digit Trading & Logistics, s.r.o. obowiązują w momencie składania zamówienia. Ceny podane w wydrukowanym cenniku obowiązują do czasu wydania nowego cennika. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do błędów typograficznych i zmian cen w przypadku zmiany kursów walut, znacznego wzrostu inflacji lub znaczących zmian warunków dostaw u producentów i innych dostawców towarów. Cenę kupna uważa się za zapłaconą tylko w przypadku zaksięgowania całej ceny zakupu za oddzielną część dostawy na rachunku bieżącym sprzedawcy lub płatności gotówką w kasie sprzedawcy. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, kupujący zobowiązany jest do zapłaty sprzedającemu opłat za zwłokę od wartości kwoty niezapłaconej w terminie w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

Dokumentem podatkowym jest również faktura wystawiona na podstawie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy sprzedającym a kupującym. Odbiór towaru przez kupującego jest zasadniczo możliwy tylko po dokonaniu pełnej zapłaty, chyba że uzgodniono inaczej.

Do ceny towaru doliczana jest cena transportu.

Ustawa o VAT tytuł III § 9 ust. 1 lit. a)

Dostawę podlegającą opodatkowaniu uważa się za dokonaną w przypadku sprzedaży towaru na podstawie umowy kupna w dniu dostawy, w pozostałych przypadkach w dniu odbioru lub zapłaty towaru, w dniu, który nastąpi wcześniej, chyba że ustawa stanowi inaczej.

„Termin dostawy towaru” zgodnie z Kodeksem handlowym: tytuł II, ust. 2, § 412 ust. 1

Jeżeli sprzedawca nie jest zobowiązany umową do dostarczenia towaru w określone miejsce, dostawa towaru jest przekazywana pierwszemu przewoźnikowi w celu transportu na rzecz kupującego, jeżeli umowa przewiduje wysyłkę towaru przez sprzedającego.

6. Czas dostawy

Termin dostawy liczony jest od dnia otrzymania wiążącego zamówienia pod warunkiem otrzymania wszystkich dokumentów niezbędnych do terminowego rozliczenia dostawy. Jeżeli towar jest na stanie, sprzedawca zobowiązuje się do wysłania go lub przekazania przewoźnikowi w ciągu 5 dni roboczych. Termin dostawy zostanie wydłużony proporcjonalnie do okoliczności, jeśli opóźnienie jest spowodowane siłą wyższą lub okolicznościami niezależnymi od sprzedawcy.

Większość towarów jest nadal w magazynie. Jednak niektórzy producenci nie zgłaszają na czas przerw w produkcji lub opóźnień w dostawach. Jeśli jest to ważne zamówienie, kupujący zażąda pisemnego potwierdzenia zamówienia od sprzedawcy. W przypadku, gdy zamówionych towarów nie ma na stanie lub nie będzie można ich dostarczyć przewoźnikowi w ciągu 5 dni, sprzedawca ogłosi przewidywany termin dostawy lub zaoferuje inny porównywalny produkt. W takim przypadku będzie to jednak wymagało zgody kupującego. Termin dostawy uważa się za dotrzymany w terminie, jeżeli towar jest gotowy do dostawy w miejscu wykonania nie później niż w ostatnim dniu uzgodnionego lub dodatkowo uzgodnionego terminu dostawy. Jeżeli sprzedawca nie jest w stanie wysłać towaru do klienta w ciągu 30 dni kalendarzowych (przekazanie do transportu pierwszemu przewoźnikowi), jest on zobowiązany do zwrotu bez zbędnej zwłoki wszystkich środków wydanych przez klienta na bieżące zamówienie - umowę kupna na jego konto.

7. Warunki transportu, opłaty pocztowe

Wszystkie ceny, terminy dostaw i alternatywne opcje transportu można znaleźć w sekcji DOSTAWA I MAGAZYNOWANIE.

http://idigit.pl/content/1-dodani-a-skladovost

Czas dostawy podawany jest w dniach roboczych od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi. Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego odebrania towaru od przewoźnika, sprawdzenia integralności opakowania, ilości opakowań, aw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. List przewozowy znajduje się w dostarczonym opakowaniu. Faktura i dokument podatkowy są następnie przesyłane elektronicznie na skrzynkę e-mail wskazaną przez klienta w jego profilu zamówienia.

8. Gwarancja, serwis

Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru kupującemu lub użytkownikowi końcowemu w momencie sprzedaży. Sprzedawca udziela gwarancji na jakość i kompletność dostawy. Towar dostarczany jest z gwarancją minimum 24 miesiące. Jeżeli kupujący stwierdzi wady przy odbiorze towaru, musi zawsze poinformować o tym na piśmie i listem poleconym, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od otrzymania towaru.

Formularz reklamacyjny musi zawierać datę dostarczenia towaru, nazwę towaru, reklamowaną ilość, opis wady oraz propozycję załatwienia reklamacji. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji w terminie 10 dni od daty jej otrzymania.

W przypadku uznania reklamacji otrzymana płatność za zamówienie wraca na konto, z którego zostało dokonane.

9. Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki mają zastosowanie zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej sprzedawcy w dniu wysłania zamówienia elektronicznego, chyba że uczestnicy uzgodnili inaczej na piśmie. W przypadku stałego stosunku umownego (w przypadku zawarcia umowy ramowej na piśmie) kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku istotnej zmiany warunków po podpisaniu umowy. Jeśli wyśle ​​zamówienie po dniu, w którym warunki uległy zmianie, ważne jest, aby wyraził zgodę na zmianę. Cofnięcie jest skuteczne w momencie dostarczenia do sprzedawcy, ale nie dotyczy przesyłek już dostarczonych przewoźnikowi. Wysyłając zamówienie elektroniczne, kupujący bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu obowiązujące w dniu wysłania zamówienia, a także w dniu wysłania zamówienia aktualną cenę zamówionego towaru (w tym koszty wysyłki i wysyłki) podaną w cenniku na stronie internetowej. w sposób oczywisty uzgodniono inaczej w konkretnym przypadku. Kupujący jest nieodwołalnie związany przesłanym zamówieniem (projektem umowy kupna) przez okres ustalony na dostawę towaru. Uczestnicy wyraźnie uzgodnili w rozumieniu § 262 ust. 1 Kodeksu Handlowego, że o ile warunki wyraźnie nie stanowią inaczej, ich prawa i obowiązki reguluje Kodeks Handlowy, w szczególności jego postanowienia § 409 i nast.


Obowiązuje od 1.11.2016


Śledź nas na Facebooku