i-digit trading & logistics s.r.o.

IČO 035 32 054

DIČ CZ035 32 054

Tř. Svobody 647/6

77900 Olomouc

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z nowym europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Celem nowego europejskiego rozporządzenia jest lepsza ochrona danych osobowych oraz szerszy przegląd ich przetwarzania i przysługujących Ci praw.

Twoje dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie za zgodą klienta. Tylko do niego należy decyzja, czy wyrazi zgodę w proponowanym przez nas zakresie. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, a już udzieloną zgodę można cofnąć. Jesteśmy związani zakresem udzielonej zgody i w pełni ją szanujemy.

1. Cele przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu realizacji Twoich zamówień, zamówionych usług, fakturowania lub w celu realizacji zamówień na Twój adres kontaktowy.

2. Zakres przetwarzania

Przetwarzamy następujące dane klientów, które są niezbędne do realizacji zamówień: imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, stan, telefon, telefon komórkowy, NIP, NIP, e-mail, adres IP.

3. Czas przetwarzania

Twoje dane osobowe będą bezpiecznie przechowywane, gromadzone, przetwarzane i archiwizowane w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów przez okres 5 lat (zgodnie z ustawą o rachunkowości - ustawa nr 563/1991) od ostatniego zrealizowanego zamówienia.

4. Cookies

Używamy plików cookies w celu dostosowania zawartości naszego serwisu do Twoich preferencji. Pliki cookie to małe pliki danych, które nasza strona internetowa wysyła do Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, gdzie je przechowuje. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie cookies, ustaw zasady korzystania z cookies w swojej przeglądarce. W przypadku wyłączenia stosowania plików cookies funkcjonalność serwisu może być ograniczona.

5. Liczniki internetowe

Są to kody / znaczniki konwersji lub piksele lub małe obrazy graficzne, które można umieścić na naszej stronie internetowej w celu identyfikacji użytkowników i pomiaru ich ruchu i zachowania.

6. Usługi reklamowe

Na tej stronie wykorzystujemy Twoje kontakty do wysyłania wiadomości reklamowych lub biznesowych, ale nie przekazujemy ich stronom trzecim. Użytkownik ma możliwość wypisania się z subskrypcji w dowolnym momencie.

7. Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych

8. Prawo do przenoszenia danych

Na administratorze danych spoczywa obowiązek przekazania posiadaczowi danych wszelkich przetwarzanych o nim informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Korzystając z tego prawa, użytkownik zyskuje większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, a także ma możliwość przekazania ich innemu administratorowi w tak uzyskanym formularzu.

9. Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo zwrócić się do administratora danych o poprawienie w przypadku podejrzenia, że ​​przechowywane dane są nieprawidłowe.

10. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych lub uniemożliwienia dostępu do wybranych danych osobowych lub czasowego usunięcia opublikowanych danych.

11. Prawo do usunięcia

Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli nie są już potrzebne do celu, w którym zostały zebrane lub przetwarzane oraz gdy ustąpiła podstawa prawna do ich ewentualnej archiwizacji.

12. Prawo do bycia zapomnianym

Użytkownik ma prawo podjąć uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, w celu usunięcia wszelkich odniesień do jego danych osobowych i ich kopii, jeśli ustały podstawy prawne dla ich ewentualnej archiwizacji.

13. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub jeżeli nie ma możliwości skorzystania z prawa do usunięcia.

14. Prawo do wniesienia skargi

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że ​​przetwarzanie jego danych osobowych narusza rozporządzenie RODO.

15. Bezpieczeństwo ochrony danych

Dysponujemy nowoczesnymi mechanizmami kontrolnymi, technicznymi i zabezpieczającymi, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych przed nieuprawnionym dostępem lub przekazaniem, przed ich utratą lub zniszczeniem, a także przed innym możliwym niewłaściwym wykorzystaniem.

W przypadku braku zgody i danych osobowych nie będziemy mogli świadczyć Ci powyższych usług po wejściu w życie rozporządzenia europejskiego.


Śledź nas na Facebooku